Προσοχή σε λανθασμένες τιμολογήσεις της ΔΕΗ

Γενικά
Tools


Έλεγχο και επιβεβαίωση των χρεώσεων της ΔΕΗ συνιστά στους καταναλωτές η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Εξέδωσε οδηγίες προς τους οικιακούς πελάτες και τους μικρούς μη-οικιακούς πελάτες χαμηλής τάσης για την προστασία τους από λανθασμένες τιμολογήσεις παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος.

Η ΡΑΕ προειδοποιεί ότι οι λογαριασμοί τους πρώτους μήνες του 2013 ενδέχεται να διαφοροποιούνται, καθώς θα εφαρμοστούν αναλογικά οι επιμέρους χρεώσεις, ανάλογα με την ημερομηνία εφαρμογής των νέων χρεώσεων για το 2013 και τον αριθμό των ημερών του τετραμήνου, κατά τις οποίες ισχύουν οι προηγούμενες και οι νέες χρεώσεις. 
 
Εφιστά την προσοχή των καταναλωτών, σημειώνοντας ότι τα προσφερόμενα τιμολόγια των προμηθευτών ενδέχεται να τροποποιηθούν στο μέλλον.
 
 
Οδηγίες της ΡΑΕ προς τους καταναλωτές 
 
- Ελέγξτε τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς για να διαπιστώσετε το ποσό της τετραμηνιαίας κατανάλωσης (σε kWh) της κατοικίας σας, ή της επιχείρησής σας.
 
-Χρειάζεστε τουλάχιστον τρεις εκκαθαριστικούς λογαριασμούς (3 τετράμηνα = 12 μήνες), ώστε να λάβετε υπόψη την εποχική διακύμανση της κατανάλωσής σας.
 
 -Βάσει της τετραμηνιαίας κατανάλωσής σας, βρείτε από τους επισυναπτόμενους πίνακες το κόστος ανά προμηθευτή, για να εντοπίσετε την πιο συμφέρουσα για εσάς τιμολόγηση.
 
- Σε περίπτωση που έχετε και νυχτερινή κατανάλωση, θα πρέπει να προσθέσετε στο συνολικό κόστος κατανάλωσης ημέρας, το αντίστοιχο ποσό που προκύπτει από την κατανάλωση νύχτας.
 
-Για τον υπολογισμό του λογαριασμού σας, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε την ισχύ της παροχής σας (αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού), ώστε να υπολογιστούν οι χρεώσεις για τη χρήση των δικτύων. 
 
 
Παραδείγματα για Οικιακούς Πελάτες (βάσει τιμολογίων της ΔΕΗ)
 
 Για οικιακό πελάτη με μονοφασική παροχή και τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 800kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 100,12 ευρώ.
 
 Για οικιακό πελάτη με τριφασική παροχή 25kVA, με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 600kWh και νύχτας 200kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 102,74 ευρώ.
   
 
Παραδείγματα για Εμπορικούς Πελάτες ή κοινόχρηστα πολυκατοικίας (βάσει τιμολογίου Γ21 ΔΕΗ)
 
 Για κατάστημα με μονοφασική παροχή 8kVA, με τετραμηνιαία κατανάλωση 1000kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 172,53 ευρώ.
 
Για πολυκατοικία με τριφασική παροχή 25kVA και τετραμηνιαία κατανάλωση 700kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 134,80 ευρώ.
 
 
Η ΡΑΕ επισημαίνει ότι οι υπολογισμοί έχουν γίνει στην ίδια βάση, δηλαδή:
 
Περιλαμβάνονται οι χρεώσεις: α) για την παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, β) για χρήση συστήματος μεταφοράς, γ) για χρήση δικτύου διανομής, δ) για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, ε) Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) και στ) λοιπές χρεώσεις (τέλος ΛΑΓΗΕ, ΡΑΕ).
 
 Δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς οι φόροι (ΔΕΤΕ, ΕΦΚ, ΦΠΑ), και οι χρεώσεις υπέρ τρίτων, για υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (ΤΑΠ, δημοτικοί φόροι, ΕΡΤ).
 
Για να είναι συγκρίσιμες οι τιμές, έχει γίνει αναγωγή του λογαριασμού στο τετράμηνο, ανεξαρτήτως προμηθευτή, έτσι ώστε να συμβαδίζει με την πρακτική του Διαχειριστή του Δικτύου για τη διενέργεια περιοδικών καταμετρήσεων μικρών πελατών.
 
 Οι υπολογισμοί διαφοροποιούνται για τις καταναλώσεις μέρας και νύχτας και τα ποσά λειτουργούν αθροιστικά.
 
Οι υπολογισμοί έχουν γίνει για τους οικιακούς και μικρούς εμπορικούς πελάτες: α) για μονοφασική παροχή 8kVA, και β) για τριφασική παροχή 25kVA.
 
Πέραν της εκτίμησης του συνολικού λογαριασμού, η τελική επιλογή του προμηθευτή μπορεί να λάβει υπόψη της και άλλες παραμέτρους, όπως πρόσθετες υπηρεσίες και ευνοϊκούς όρους συμβολαίων.
 
enet