enomeni poli grafeio

Θετική ανταπόκριση βρήκε η νέα πρωτοβουλία της ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης  "ΕΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΗ",  του υποψήφιου Δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης, κ. Γιάννη Κωνσταντάτου, για την δημιουργία προγράμματος  νομικών συμβουλών, χωρίς αμοιβή, προς τους δημότες.

Όπως και με το «κίνημα της πατάτας», που πρώτη η παράταξη αυτή έφερε στην Αττική και έκτοτε το προωθεί  μέσω του Εθελοντικού Καταναλωτικού Κινήματος Ελληνικού-Αργυρούπολης (ΕΚΚΕΑ) που συγκρότησε για το σκοπό αυτό, η δημιουργία τώρα – στα πλάισια των κοινωνικών της δράσεων -  του προγράμματος αυτού, αποτελεί  μοναδική δραση για όλους τους δήμους, που να έχει αναληφθεί  από μία αξιωματική αντιπολίτευση δήμου, όπως η είναι ΕΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΗ,  και μάλιστα παρά το  ότι δεν διαθέτει τα μέσα και τους πόρους που έχει η δημοτική αρχή.   

Ως γνωστόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης ΕΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΗ Ελληνικού-Αργυρούπολης, το πρόγραμμα θα παρέχεται από τους νομικούς συμβούλους της παράταξης για συγκεκριμένα θέματα (π.χ. υπερχρεωμένα νοικοκυριά, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) στα πιο κάτω Γραφεία της παράταξης στην Αργυρούπολη και το Ελληνικό, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνεται τηλεφωνικά.

Γραφείο Αργυρούπολης:  Λεωφ. Κύπρου 47,  ☎ 210 9949610
Γραφείο Ελληνικού:  Ιασωνίδου & Τριπόλεως (Γωνία), ☎ 210 9600798

 

Εξάλλου η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εξέδωσε τον ακόλουθο οδηγό προς τους πολίτες.

Ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με την προστασία της κύριας κατοικίας

1. Για ποιο λόγο κρίθηκε αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση;
Η δυσμενής οικονομική συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας και έχει επιφέρει σημαντικές μειώσεις στα εισοδήματα των νοικοκυριών και αύξηση της ανεργίας, οδηγώντας σε ραγδαία αύξηση των καθυστερούμενων οφειλών και στον εγκλωβισμό των δανειοληπτών σε μακροχρόνιες διαδικασίες διευθέτησης οφειλών, κατέστησαν αναγκαία τη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για παροχή προστασίας της κύριας κατοικίας των δανειοληπτών από τους πλειστηριασμούς κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την ολοκλήρωση ενός μόνιμου μηχανισμού υποστήριξης και διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, ο οποίος, σε συνάρτηση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, θα αποτελέσει έναν μόνιμο πυλώνα προστασίας των υπερχρεωμένων πολιτών.

2. Με ποιο τρόπο προστατεύεται η κύρια κατοικία από τους πλειστηριασμούς;
Αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί σε βάρος της πρώτης κατοικίας των οφειλετών, έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, εφόσον αυτοί πληρούν τα κριτήρια που θέτει ο νόμος. Με αυτό τον τρόπο, εισάγεται μία διάταξη βασιζόμενη σε κοινωνικά κριτήρια η οποία παρέχει προστασία στη συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών με χαμηλό και μέσο εισόδημα.

3. Ποια είναι τα κριτήρια υπαγωγής στην παρούσα διάταξη;
Οι πλειστηριασμοί αναστέλλονται, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα εξής κριτήρια:
α) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.
β) το καθαρό οικογενειακό εισόδημα χωρίς τις κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης, να είναι μέχρι €35.000.
γ) η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας να είναι μικρότερη ή ίση με €270.000. Από το ποσό αυτό, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €15.000.

4. Πως εκτιμώνται τα περιουσιακά στοιχεία;
Τα περιουσιακά στοιχεία εκτιμώνται βάσει της αντικειμενικής αξίας, και για όσα βρίσκονται εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού, ο προσδιορισμός της αξίας αυτών θα γίνεται βάσει των κείμενων φορολογικών διατάξεων όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Στα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται και οι καταθέσεις και οι κινητές αξίες του οφειλέτη, ήτοι μετοχές, ομόλογα, λογαριασμοί σε αλλοδαπό νόμισμα, πάσης φύσεως επενδυτικά προϊόντα εξαιρουμένων των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών προϊόντων.

5. Ποιοι οφειλέτες εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη;
Η διάταξη αφορά όλους τους οφειλέτες ανεξαρτήτως ιδιότητας. Στη διάταξη εμπίπτουν ενδεικτικά: άνεργοι, μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, επιτηδευματίες, αγρότες κλπ.

6. Ποιες οφειλές υπάγονται στην παρούσα διάταξη;
Στη ρύθμιση υπάγονται κάθε είδους οφειλές έναντι όλων των δανειστών (τράπεζες, ιδιώτες, εταιρείες κτλ).

7. Τι πρέπει να κάνουν οι οφειλέτες για να υπαχθούν στη ρύθμιση;
Οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση υποβολής στο δανειστή μέχρι 31.01.2014 (δείτε εδώ παράταση της προθεσμίας υποβολής) ή εντός δύο μηνών από επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86, με κάθε πρόσφορο μέσο, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων και αναλυτική κίνηση των λογαριασμών που ξεπερνούν το ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000) τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.
Κάθε πρόσφορο μέσο νοείται οτιδήποτε μπορεί να φέρει βεβαιωμένη ημερομηνία και αποδεικτικό αποστολής, όπως λχ αυτοπρόσωπη ή μέσω ειδικώς εξουσιοδοτημένου ατόμου υποβολή ενώπιον του δανειστή, επίδοση με δικαστικό επιμελητή, συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση, αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας με αποδεικτικό αποστολής κλπ.

8. Πως αποδεικνύονται τα περιουσιακά στοιχεία;
Ο δανειστής κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού δύναται να καλέσει τον οφειλέτη να προσκομίσει, εντός ενός (1) μήνα,
α) αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μετά την 01-01-2007 και φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν την 01-01- 2007
β) βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής με αναφορά επί του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειμενικού προσδιορισμού,
γ) αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9
δ) αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας με νωρίτερη ημερομηνία την 20η Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών,
ε) βεβαίωση ή κάρτα ανεργίας και
στ) πιστοποιητικό αναπηρίας.

9.Κατά τη διάρκεια αναστολής πλειστηριασμού οι δανειολήπτες οφείλουν να καταβάλλουν κάποια μηνιαία καταβολή;
Ο οφειλέτης υποχρεούται κατά τη διάρκεια αναστολής πλειστηριασμού, να καταβάλλει μηνιαία δόση ανάλογα με την πραγματική οικονομική του κατάσταση. Σε οφειλέτες με μηδενικό εισόδημα ή με εισόδημα που ισούται μέχρι του ποσού του επιδόματος ανεργίας, κι εφόσον αυτοί πληρούν τις σωρευτικές προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών.

10. Πώς θα υπολογίζεται η ελάχιστη μηνιαία καταβολή;
Όσον αφορά:
α) μισθωτούς και συνταξιούχους ιδιωτικού και δημοσίου τομέα
β) ελεύθερους επαγγελματίες με τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας και
γ) ανέργους με εισοδήματα πέραν του επιδόματος ανεργίας, η δόση προς τους δανειστές ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις €15.000. Για οικογενειακά εισοδήματα άνω των €15.000 υπολογίζεται ποσοστό 10% μέχρι του ποσού των €15.000 και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα. Για παράδειγμα, για ετήσιο εισόδημα €10.000 ευρώ, δηλαδή €830 το μήνα, η δόση του δανείου θα διαμορφώνεται στα €83 το μήνα.
Για τους υπόλοιπους οφειλέτες (ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους), καταβάλλεται το ίδιο ποσοστό επί των εισοδημάτων τους, το οποίο όμως σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης.

11. Τι γίνεται αν οι πιστωτές είναι περισσότεροι από ένας;
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός δανειστών, η ανωτέρω οριζόμενη μηνιαία καταβολή κατανέμεται συμμέτρως σύμφωνα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο της κάθε οφειλής.

12. Οι μηνιαίες καταβολές υπολογίζονται στην αποπληρωμή του χρέους;
Οι καταβολές κατά την περίοδο απαγόρευσης πλειστηριασμού αφαιρούνται από το ανεξόφλητο υπόλοιπο και καταλογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 423 του Αστικού Κώδικα.

13. Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες;
Η παρούσα διάταξη εισάγει ειδικές προβλέψεις για
i) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα,
ii) άτομα με αναπηρία 67% και άνω και
iii) όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία 67% και άνω, για τους οποίους τα όρια των σωρευτικών προϋποθέσεων προσαυξάνονται κατά 10% παρέχοντάς τους με αυτό τον τρόπο επιπλέον προστασία. Δηλαδή, η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας να μην υπερβαίνει τα €220.000, το καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μικρότερο ή ίσο των €38.500, η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις €297.000 και από το ποσό αυτό, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις €16.500. Για τις παραπάνω κατηγορίες δανειοληπτών προβλέπεται καταβολή μηνιαίας δόσης σε ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος, για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι €20.000. Για οικογενειακά εισοδήματα άνω των €20.000 υπολογίζεται ποσοστό 10% μέχρι του ποσού των €20.000 και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα.

14. Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τους ανέργους;
Για τους ανέργους με μηδενικό εισόδημα ή μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, κι εφόσον πληρούν τις σωρευτικές προϋποθέσεις του νόμου, προβλέπεται αναστολή πλειστηριασμών χωρίς να υπάρχει υποχρέωση οποιασδήποτε καταβολής.
15. Εξακολουθεί να ισχύει η προστασία της κύριας κατοικίας μέσω της υπαγωγής στο ν.3869/2010;

Με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του νόμου 3869/2010 με το ν.4161/2013 παρέχεται απόλυτη προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη που βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών έναντι όλων των δανειστών (τράπεζες, ιδιώτες, εταιρείες κτλ), αμέσως μετά την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο νόμο και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.

16. Θα συνεχίσει να ισχύει το πρόγραμμα διευκόλυνσης για δανειολήπτες των οποίων δεν έχει καταγγελθεί η δανειακή σύμβαση;
Βάσει του ν.4161/2013 ισχύει το πρόγραμμα διευκόλυνσης το οποίο παρέχει ευνοϊκές ρυθμίσεις σε δανειολήπτες, των οποίων δεν έχει καταγγελθεί η δανειακή σύμβαση. Οι ρυθμίσεις παρέχονται υποχρεωτικά από τα πιστωτικά ιδρύματα, χωρίς να ελλοχεύει ο κίνδυνος καταγγελίας της σύμβασης, εξασφαλίζοντας ότι η τράπεζα δεν θα προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του οφειλέτη.

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή www.efpolis.gr Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα

parisi

Φθηνά πακέτα διακοπών στο εξωτερικό διαφήμιζαν σε εικονικά τουριστικά γραφεία στο διαδίκτυο δύο άνδρες. Απέσπασαν περίπου 50.000 ευρώ ως προκαταβολή από τουλάχιστον 38 πολίτες

Εικονικά τουριστικά γραφεία στο διαδίκτυο, μέσα από τα οποία διαφήμιζαν ταξίδια προς διάφορους προορισμούς του εξωτερικού σε δελεαστικές τομές, είχαν "στήσει" δύο ημεδαποί. Εξαπάτησαν τουλάχιστον 38 άτομα, αποσπώντας τους περίπου 50.000 ευρώ.

Οι αρχές ασχολήθηκαν με την υπόθεση μετά από καταγγελία που έγινε από χρήστες του διαδικτύου. Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι οι δύο άνδρες, ηλικίας 31 και 59 ετών, είχαν δημιουργήσει προφίλ εικονικών τουριστικών γραφείων στο facebook, προωθώντας φθηνά πακέτα διακοπών στο Παρίσι, το Λονδίνο, το Ντουμπάι κ.α. Στη συνέχεια εισέπρατταν χρήματα ως προκαταβολή και όταν αυτό γινόταν διέκοπταν κάθε επικοινωνία μαζί τους, με τα ταξίδια να μην πραγματοποιούνται ποτέ.

Όπως προέκυψε, είχαν χρησιμοποιήσει συνολικά επτά ιστοσελίδες στο facebook, οκτώ τραπεζικούς λογαριασμούς και δέκα τηλεφωνικούς αριθμούς. Μάλιστα, για να είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους μετονόμαζαν συχνά το προφίλ και τα ενεργοποιούσαν συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Από τον Ιούλιο του 2013 έως τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους κατάφεραν να αποσπάσουν από τουλάχιστον 38 πολίτες το ποσό των 49.795 ευρώ για τις υποτιθέμενες ταξιδιωτικές προσφορές που διαφήμιζαν.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατ' επάγγελμα απάτη με υπολογιστή ενώ ερευνάται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.

Συστάσεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Με αφορμή την συγκεκριμένη υπόθεση, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, υπενθυμίζει συστήνοντας και προτρέποντας τους χρήστες του διαδικτύου:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις συναλλαγές που πραγματοποιούν μέσω του διαδικτύου και να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές σε αξιόπιστες ιστοσελίδες που ακολουθούν αξιόπιστα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Σε περιπτώσεις συναλλαγών μέσω διαδικτύου και για την αποφυγή πιθανής εξαπάτησής τους, κατά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, η οποιοδήποτε είδους ηλεκτρονικών κρατήσεων για ταξίδια και εκδρομές, θα πρέπει να ελέγχουν αν η ιστοσελίδα που χρησιμοποιούν είναι έγκυρη και να επιλέγουν για τις συναλλαγές και αγορές τους, μόνο από γνωστές και ασφαλείς ιστοσελίδες .

Συνίσταται να χρησιμοποιούν προπληρωμένες κάρτες (prepaid cards) στις διαδικτυακές αγορές τους, ώστε να είναι διαθέσιμο αποκλειστικά και μόνο το ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί άμεσα, ενώ παράλληλα με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα προσθήκης χρημάτων μόνο όταν υπάρξει ανάγκη, προκειμένου να διεκπεραιώνονται με ασφάλεια οι διαδικτυακές συναλλαγές.

Να μην υπάρχει εμπιστοσύνη στις πληροφορίες και υποσχέσεις παράξενων και αμφίβολων ιστοσελίδων.

news247

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ

Παρακαλούνται οι συμπολίτες μας στις κατοικίες των οποίων έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση λόγω ανεξόφλητων οφειλών προς την ΔΕΗ να απευθυνθούν άμεσα στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης έχοντας μαζί τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

• Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ
• Αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του ισχύοντος Διαβατηρίου
• Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας για το Οικ. Έτος 2013

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου θα δέχεται τα σχετικά αιτήματα καθημερινά από τις 9.00 π.μ. εως τις 13.00 μ.μ.

Τα στοιχεία θα κατατεθούν στα αρμόδια γραφεία της ΔΕΗ προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα άμεσης επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

 

Αυξήσεις που μπορεί να φθάσουν έως και 25% (10 ευρώ ανά τετράμηνο) μελετώνται να ισχύσουν στα πρώην τέλη ΑΠΕ (έχουν βαπτιστεί ΕΤΜΕ-ΑΡ), που φθάνουν στους καταναλωτές μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Ένα μέσο νοικοκυριό, που καταναλώνει περί τις 2.000 κιλοβατώρες το τετράμηνο, πλήρωνε έως τον περασμένο Ιούλιο 23,44 για το ΕΤΜΕ-ΑΡ. Τότε υπήρξε υπερδιπλασιασμός του τέλους στα 51,2 ευρώ και τώρα ετοιμάζεται, όπως αναφέρει η εφημερίδα «δημοκρατία», νέα αύξηση.

Αν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) εγκρίνει τη μελετώμενη νέα επιβάρυνση, τότε το μέσο νοικοκυριό, συμφωνα με τη "Δημοκρατία" θα πληρώνει περισσότερα από 60 ευρώ ανά τετράμηνο για το ΕΤΜΕΑΡ.

Όπως σημειώνει η εφημερίδα, η νέα αύξηση πρέπει να ανακοινωθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου, με στόχο να κλείσει τμήμα της «μαύρης τρύπας» στη χρηματοδότηση των παραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

 

 

Αυξήσεις στις τιμές των διοδίων . Δείτε θα πως θα διαμορφωθούν

Αν και η αύξηση στην τιμή των διοδίων δεν επιβλήθηκε από την πρώτη Ιανουαρίου, όπως, αρχικά προγραμματιζόταν, ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ανατιμήσεις θα τεθούν σε ισχύ από τα τέλη του μήνα και θα ανακοινωθούν από τις εταιρείες.

Παράλληλα, μέσα στο μήνα, ορισμένες από τις κοινοπραξίες που έχουν αναλάβει τα τέσσαρα μεγάλα έργα (Ολυμπία Οδός, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Ιόνια Οδός, Κεντρική Οδός) αναμένεται να ανακοινώσουν αναπροσαρμογές βάσει πληθωρισμού. Mε τα διόδια να είναι ήδη ακριβά, το ερώτημα είναι πώς μπορούν οι οδηγοί να ανταποκριθούν στις νέες αυξήσεις.

Μαλιακός - Κλειδί

Οι εταιρείες πριμοδοτούν τους οδηγούς που δεν πληρώνουν τα διόδια χειροκίνητα και γι’αυτό προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις σε όσους χρησιμοποιούν πομποδέκτη. Συγκεκριμένα, στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, δηλαδή στο τμήμα Μαλιακός – Κλειδί Ημαθείας, όταν ισχύσουν οι νέες τιμές τα διόδια θα αυξηθούν από 2,70 ευρώ σε 3,50 ευρώ και από 3,10 στα 4 ευρώ μόνο στους σταθμούς Πελασγίας και Μοσχοχωρίου.

Ωστόσο, για όσους προμηθευτούν τον πομποδέκτη «eway» δεν θα ισχύσει η αύξηση στους δύο αυτούς σταθμούς. Θα εξακολουθούν δηλαδή, να πληρώνουν 2,70 ευρώ και 3,10 απορροφώντας τη διαφορά των 80 και 90 cents, αντίστοιχα.

Στους μετωπικούς σταθμούς διοδίων Πελασγίας, Μοσχοχωρίου, Μακρυχωρίου, Πυργετού και Λεπτοκαρυάς του τμήματος Μαλιακός – Κλειδί οι χρήστες του πομποδέκτη θα έχουν τις εξής εκπτώσεις:

Επίσης, στον μετωπικό σταθμό Αιγινίου οι εκπτώσεις έχουν ως εξής:

Από Λαμία ως Γιάννενα

Στον άξονα Λαμία-Καρδίτσα-Τρίκαλα-Γιάννενα, όταν ισχύσουν οι αυξήσεις, τα διόδια θα διαμορφωθούν για τα Ι.Χ. σε:

3,35 ευρώ από 2,10 ευρώ στις Αφίδνες
1,90 ευρώ από 1,20 ευρώ στο Καπανδρίτι
1,45 ευρώ από 0,90 ευρώ στην Μαλακάσα
0,65 ευρώ από 0,40 ευρώ στα Οινόφυτα
1,55 ευρώ από 1 ευρώ στον πλευρικό σταθμό της Θήβας
4,05 ευρώ από 2,55 ευρώ στα μετωπικά της Θήβας
3,95 ευρώ από 2,45 ευρώ στα μετωπικά της Τραγάνας και
3,15 ευρώ από 2 ευρώ στα πλευρικά της Τραγάνας

Οι μεγάλες αυτές αυξήσεις θα γίνουν επειδή η εταιρεία διατηρεί σταθερές τις τιμές των διοδίων στα 0,025 ευρώ ανά χιλιόμετρο από το 2010. Όταν ισχύσουν οι αναπροσαρμογές, η τιμή ανά χιλιόμετρο θα διαμορφώνεται στα 0,04 ευρώ.

Οι οδηγοί μπορούν να προμηθευτούν τον πομποδέκτη «fast pass» που επιτρέπει, σε μεγάλο βαθμό, την απορρόφηση των αυξήσεων-φωτιά. Ειδικότερα, για διελεύσεις από τους σταθμούς διοδίων Αφιδνών, Καπανδριτίου, Μαλακάσας και Οινοφύτων θα παρέχονται οι εξής εκπτώσεις:

Από Ελευσίνα έως Κόρινθο

Στην Ολυμπία Οδό, υπήρξε ήδη μείωση στους σταθμούς Ζευγολατιό και Ρίο των διοδίων στα 2,50 ευρώ από 3,10 ευρώ.

Όταν ξεκινήσουν να ισχύουν οι νέες τιμές, το αντίτιμο για τα Ι.Χ. θα είναι 2,10 από 1,60 ευρώ στην Ελευσίνα και 1,80 από 1,60 στον Ισθμό. Επίσης, θα λειτουργήσουν οι πλευρικοί σταθμοί Ν. Περάμου, Πάχης και Αγ. Θεοδώρων και στις δύο κατευθύνσεις.

Οι οδηγοί μπορούν να προμηθευτούν το «Olympia pass» που προσφέρει έκπτωση 10%.

Στην Αττική Οδό

Σταθερή έκπτωση σε ποσοστό 10%, προσφέρει και το «e-pass» της Αττικής Οδού. Με το συγκεκριμένο πομποδέκτη, για μία έως 33 διελεύσεις παρέχεται έκπτωση 10%. Για περισσότερες διαδρομές, υπάρχουν προγράμματα που προβλέπουν κλιμακωτές εκπτώσεις.

zougla

Σε ισχύ βρίσκεται ήδη το εορταστικό ωράριο λειτουργίας για τα καταστήματα της Αττικής, ενώ για τη Θεσσαλονίκη η αντίστοιχη περίοδος θα αρχίσει την Κυριακή (15/12).

Πιο συγκεκριμένα, για την Αττική τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/12/2013 : 09:00 - 16.00
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/12/2013 :11.00 - 18.00

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/12/2013 : 09.00 - 21.00
ΤΡΙΤΗ 17/12/2013 : 09.00 - 21.00
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12/2013 09:00 - 21.00
ΠΕΜΠΤΗ 19/12/2013 : 09.00 - 21.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/12/2013 : 0900 - 21.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/12/2013 : 09.00 - 18.00
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/12/2013 : 11. 00 - 18.00

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/12/2013 : 09.00 - 21.00
ΤΡΙΤΗ (Παραμονή Χριστουγέννων) 24/12/2013 : 09.00 - 18.00

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/12/2013 : ΚΛΕΙΣΤΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26/12/2013 : ΚΛΕΙΣΤΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/12/2013 : 09.00 - 21.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/12/2013 : 09.00 - 18.00
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/12/2013 : ΚΛΕΙΣΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/12/2013 : 09.00 - 21.00
ΤΡΙΤΗ (Παραμονή Πρωτοχρονιάς) 31/12/2013 : 09.00 - 18.00

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/1/2014 : ΚΛΕΙΣΤΑ
ΠΕΜΠΤΗ 2/1/2014 : ΚΛΕΙΣΤΑ

Την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2014 τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω της απασχόλησης του προσωπικού την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου. Από την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014 επανέρχεται το κανονικό ωράριο στα καταστήματα που ανήκουν στους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους της Αττικής.

Για τη Θεσσαλονίκη, το εορταστικό ωράριο θα εφαρμοστεί ως εξής:

• Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 11.00 έως τις 18.00, ενώ από τις 16 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου θα είναι ανοιχτά από τις 10.00 έως τις 21.00.
• Το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 10.00 έως τις 18.00, ενώ την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου από τις 11.00 έως τις 18.00.
• Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, τα μαγαζιά θα λειτουργήσουν από τις 10.00 μέχρι τις 21.00.
• Την παραμονή των Χριστουγέννων (Τρίτη 24 Δεκεμβρίου), τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοικτά από τις 10.00 έως τις 18.00. Ανήμερα Χριστουγέννων και στις 26 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά.
• Στις 27 Δεκεμβρίου τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοικτά από τις 10.00 έως τις 21.00, στις 28/12 από τις 10.00 έως τις 18.00, στις 29/12 από τις 11.00 έως τις 18.00 και στις 30 Δεκεμβρίου από τις 10.00 μέχρι τις 21.00.
• Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς (Τρίτη 31 Δεκεμβρίου) τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοικτά θα ανοίξουν στις 10.00 και θα κλείσουν στις 18.00. Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς τα μαγαζιά θα είναι κλειστά.

Τα καταστήματα θα είναι επίσης κλειστά την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2014, σε αντικατάσταση της Κυριακής 22 Δεκεμβρίου 2013 που θα είναι ανοικτά.

Επίσης, την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2013, επιτρέπεται -σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4177/2013- να είναι ανοιχτά μόνο τα καταστήματα που έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού μέχρι 250 τ.μ., δεν ανήκουν σε αλυσίδα καταστημάτων (2 και πάνω καταστήματα) εξαιρουμένων των περιπτώσεων franchise, δεν λειτουργούν ως «κατάστημα εντός καταστήματος» (shop in a shop) και δεν βρίσκονται σε εμπορικά κέντρα ή σε εκπτωτικά καταστήματα outlet ή εκπτωτικά χωριά

Στο στάδιο της εφαρμογής περνούν οι αποφάσεις που ελήφθησαν το περασμένο Σάββατο, τα μέτρα για την διασφάλιση της ηλεκτροδότησης ευπαθών ομάδων πληθυσμού

Η ΔΕΗ έστειλε σήμερα σχετική ενημερωτική επιστολή στους Προέδρους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της ΚΕΔΕ, Ι. Σγουρό και Κ. Ασκούνη, αντίστοιχα, προκειμένου να συσταθούν και να λειτουργήσουν το συντομότερο δυνατό οι κατά τόπους επιτροπές, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΔΕΗ, του Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) και των Κοινωνικών Δομών των Περιφερειών και των Δήμων.

Οι επιτροπές αυτές θα εξετάζουν τα αιτήματα για αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε όσες περιπτώσεις κρίνεται αναγκαίο.

Η ΔΕΗ απέστειλε στους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατάσταση στην οποία περιλαμβάνονται οι κατά τόπους εκπρόσωποι της και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς επίσης και οι κατά τόπους εκπρόσωποι του ΔΕΔΔΗΕ.

Ζητά, επίσης, τα στοιχεία των εκπροσώπων Δήμων και Περιφερειών που θα συμμετάσχουν στις επιτροπές, όπως επίσης τις καταστάσεις των πολιτών, που είχαν ενταχθεί την 1η Νοεμβρίου 2013, στις Κοινωνικές και Προνοιακές Δομές των Περιφερειών και των Δήμων και στους οποίους είχε γίνει διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας τους, προκειμένου να δρομολογηθεί άμεσα η επανασύνδεση τους.

Στην ίδια επιστολή, η ΔΕΗ προτείνει οι Επιτροπές να συνεδριάζουν στα κατά τόπους Καταστήματα της, άμεσα, με την παραλαβή των σχετικών καταλόγων.

Νωρίτερα, υπενθυμίζεται, η Ιερά Σύνοδος με εγκύκλιο προς τις Μητροπόλεις ζήτησε να καταρτισθούν και να σταλούν οι καταστάσεις με τους πολίτες που σιτίζονται ή λαμβάνουν οποιασδήποτε μορφής βοήθεια από την Εκκλησία.

Επίσης, η ΚΕΔΕ ζήτησε από τα μέλη της, τις αντίστοιχες καταστάσεις με τους πολίτες που έχουν ενταχθεί στις κοινωνικές και προνοιακές δομές των Δήμων, καθώς και την άμεση σύσταση των επιτροπών για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. 

Περισσότερα Άρθρα...