Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Ηλιούπολης για τους συμβασιούχους Καθαριότητας

Ηλιούπολης
Tools

dimar hlioup

To Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, κατά τη χθεσινή έκτακτη συνεδρίασή του, για το θέμα των συμβασιούχων – “παρατασιούχων” Καθαριότητας, ενέκρινε τη λήψη απόφασης, ότι συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις, για τη λήψη απόφασης απασχόλησης προσωπικού με νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρ. 24 του ν. 4479/17 και συγκεκριμένα ότι:

1. Έχει ληφθεί απόφαση τροποποίηση του ΟΕΥ για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων όπου δεν επαρκούν οι υφιστάμενες κενές.

2. Συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημόσιας υγείας, που επιβάλλουν την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη, μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων, κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα.

3. Την κατάρτιση νέων συμβάσεων των τριάντα οκτώ (38) εργαζομένων ΙΔΟΧ, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων, σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις καθώς και στις νέες οργανικές θέσεις που συνιστώνται, στον τομέα των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31-03-2018.