Νέοι κανόνες για την εγκατάσταση και λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας

Περιβάλλον
Tools

kinititilefon kairees

Νέους κανόνες για την αδειοδοτηση, εγκατάσταση και λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας και την ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς περιλαμβάνει το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο και προωθείται σε δημοσία διαβούλευση και εν συνεχεία για ψήφιση στη Βουλή.

Ειδικότερα προβλέπεται έγκρισης δόμησης για τα κεραιοσυστήματα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «e- adeies”, που έχει αναπτύξει και λειτουργεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σε αντικατάσταση της υφιστάμενης διαδικασίας πολεοδομικής έγκρισης, καθώς στις Πολεοδομίες σημειώνονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις και ανακολουθίες στη διαδικασία έγκρισης ή απόρριψης των σχετικών αιτήσεων.

Παράλληλα αξιοποιείται ο νέος θεσμός του ελεγκτή δόμησης και στον κλάδο Κινητών Επικοινωνιών, όπως συμβαίνει ευρύτερα για τις πολεοδομικές εγκρίσεις.

Αναλυτικότερα, η διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών στην ξηρά ολοκληρώνεται σε δύο στάδια. Για την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευής κεραίας ή την τροποποίηση υφιστάμενης κατασκευής κεραίας απαιτείται

α) Η έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων).

β) Η έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας, αφού προηγουμένως εκδοθεί η άδεια κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ και

γ) Η σύνταξη Πορίσματος Ελέγχου από τον Ελεγκτή Δόμησης, με το οποίο να βεβαιώνεται ότι οι δομικές κατασκευές κεραίας, υλοποιήθηκαν σύμφωνα τα στοιχεία της χορηγηθείσας έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας.

Ανακοίνωση

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι στις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο και εγκρίθηκαν στο υπουργικό συμβούλιο περιλαμβάνεται:

– «Ενιαία ρύθμιση για τις κεραίες τηλεπικοινωνιών, η οποία αντικαθιστά την κατακερματισμένη νομοθεσία, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία, με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων σε δίκτυα νέας γενιάς. Δημιουργία πάρκων κεραιών και θέσπιση Εθνικού παρατηρητηρίου Η/Μ πεδίων στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για τον έλεγχο της τήρησης ορίων ασφαλούς έκθεσης στα πεδία».

Στο νέο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο ενσωματώνονται οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου, «Aδειοδότηση και Έλεγχος Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, που έχει καταρτιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, με επικεφαλής τον γενικό γραμματέα Τηλεπικοινωνιών Βασίλη Μαγκλάρα, αφού τέθηκε ήδη σε δημόσια διαβούλευση αλλά δεν προωθήθηκε στη Βουλή.

Έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας

Ειδικότερα στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι για την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών κεραίας, απαιτείται η έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας.

Η αίτηση για την έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας, υποβάλλεται μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Οικοδομικών Αδειών (Η.Σ.Ο.Α), κατά τα οριζόμενα στο ν. 4495/2017. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης αποτελεί η προηγούμενη έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, καθώς και η προηγούμενη έκδοση των εγκρίσεων και γνωμοδοτήσεων άλλων υπηρεσιών που τυχόν απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας. Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη εξουσιοδοτημένου (από τον κάτοχο ή κύριο της κατασκευής κεραίας) μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και λοιπών στοιχείων.

Η έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας και οι τυχόν αναθεωρήσεις αυτής, αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ), και εν συνεχεία κατατίθενται στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εργοταξιακή σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Μετά την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών κεραίας πραγματοποιείται αυτοψία από Ελεγκτή Δόμησης, για τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης της εκδοθείσας έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας και στη συνέχεια συντάσσεται Πόρισμα Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 44-46 του ν. 4495/17, το οποίο υποβάλλεται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ). Οι δομικές κατασκευές κεραιών εντάσσονται στην κατηγορία Α του άρθρου 44 του ν. 4495/17. Η αποζημίωση του Ελεγκτή Δόμησης ορίζεται σε 150 ευρώ και δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο επιβλέπων μηχανικός υποχρεούται να υποβάλει στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ) αίτημα για έλεγχο των δομικών κατασκευών κεραίας τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την ολοκλήρωση των εργασιών. Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) ελέγχει τα στοιχεία του αιτήματος εντός 24 ωρών και ενημερώνει ηλεκτρονικά την Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης – Περιφερειακό Παρατηρητήριο της οικείας Περιφέρειας, το οποίο ορίζει αυθημερόν Ελεγκτή Δόμησης κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστημα των 24 ωρών, τεκμαίρεται ότι η ΥΔΟΜ δεν έχει παρατηρήσεις ως προς τα στοιχεία του αιτήματος, το οποίο δρομολογείται περαιτέρω αυτόματα στο σύστημα.

Σε περίπτωση καταγγελίας, όσον αφορά στη νομιμότητα εγκατασταθέντων δομικών κατασκευών κεραίας ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από Ελεγκτή Δόμησης, ο οποίος συντάσσει Πόρισμα Ελέγχου, το οποίο υποβάλει στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Εθνικής Άμυνας καθορίζονται οι παραμεθόριες ζώνες της χώρας, των οποίων η κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία, καθώς και οι ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης των κατασκευών κεραιών, δομικών κατασκευών κεραιών και των συνοδών έργων στις περιοχές αυτές.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Ανάπτυξης καθορίζονται υποεξυπηρετούμενες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, για τις οποίες η ανάπτυξη υποδομής ασύρματης πρόσβασης στον τελικό χρήστη ή/και η κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία και καθορίζονται ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης των κατασκευών κεραιών, δομικών κατασκευών κεραιών και των συνοδών έργων στις περιοχές αυτές.

 ecopress