ByTHOS

Σε 850.000 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του έργου που αφορά τη χαρτογράφηση -για πρώτη φορά- της θαλάσσιας βλάστησης, με την κοινοτική συμμετοχή να ανέρχεται σε 75% μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

Σύμφωναμε το ΑΜΠΕ στόχος του έργου είναι να εντοπιστούν και να προστατευθούν οι βιότοποι των ελληνικών θαλασσών, όπως προβλέπει ο Κανονισμός 1967/2006 για τα μέτρα διαχείρισης του αλιευτικού πλούτου στη Μεσόγειο.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Καρασμάνης, υπέγραψε την απόφαση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ένταξης του έργου χαρτογράφησης της θαλάσσιας βλάστησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 και

οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι/φορείς θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της στο ΦΕΚ. Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών και ολοκλήρωσης του έργου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Το έργο περιλαμβάνει εντοπισμό, χαρτογράφηση και αποτύπωση σε ναυτικούς χάρτες των υποθαλάσσιων λιβαδιών «Ποσειδωνίας» στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, την καταγραφή των κοραλλιογενών σχηματισμών σε τέσσερις ζώνες εκμετάλλευσης κοραλλιών (Νοτιοανατολικό Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Κρητικό Πέλαγος, και Ιόνιο) και τον εντοπισμό και χαρτογράφηση των ασβεστοφυκικών βυθών, βυθών με επικρατούσα την παρουσία φανερογάμων.

attiki xartis

Έγινε ΦΕΚ και δημοσιεύτηκε ο νόμος 4277/14 που καθορίζει το νέο Ρθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας.

1.Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής (εφεξής νέο ΡΣΑ) είναι το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων πολιτικής, των προτεραιοτήτων, των μέτρων και των προγραμμάτων που προβλέπονται από το νόμο αυτό ως αναγκαίων για τη χωροταξική, πολεοδομική και οικιστική οργάνωση της Αττικής και την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

2.Πεδίο εφαρμογής του νέου ΡΣΑ είναι το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 90), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και η νήσος Μακρόνησος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

3.Το νέο ΡΣΑ διατυπώνει στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της Αττικής στο πλαίσιο της εθνικής οικονομικής, κοινωνικής και χωροταξικής πολιτικής. Περιλαμβάνει κατευθύνσεις και ρυθμίσεις που ενισχύουν και συμπληρώνουν τον εθνικό αναπτυξιακό προγραμματισμό για την Αττική και που αφορούν στον προσδιορισμό του ρόλου της στο εθνικό επίπεδο και στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο.

Οι κατευθύνσεις του νέου ΡΣΑ αναφέρονται κυρίως:

α) στην κοινωνικοοικονομική ανασυγκρότηση του χώρου,

β) στη χωροταξική δομή και οργάνωση των δραστηριοτήτων,

γ) στην προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, του τοπίου και των πολιτιστικών πόρων,

δ) στη χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων και υποδομών μεταφορικής, τεχνικής, διοικητικής και κοινωνικής υποδομής,

ε) στην πολεοδομική οργάνωση,

στ) στην πολιτική γης,

ζ) στο σχεδιασμό περιοχών ή ζωνών ειδικού ενδιαφέροντος ή ειδικών προβλημάτων,

η) στο συντονισμό των μελετών και προγραμμάτων που έχουν σχέση με το ΡΣΑ και ιδίως στο σχεδιασμό παρεμβάσεων μητροπολιτικής σημασίας,

θ) στο συντονισμό με τα περιφερειακά πλαίσια των όμορων περιφερειών.

4.Το νέο ΡΣΑ επέχει ταυτόχρονα και θέση Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 6 του ν. 4269/2014 (Α΄ 142).

5.Με Προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ), εξειδικεύονται και διευκρινίζονται οι κατευθύνσεις του νέου ΡΣΑ.

Το νέο ΡΣΑ στηρίζεται σε προβολές πληθυσμιακών και οικονομικών μεγεθών και αναπτυξιακών προβλέψεων με χρονική διάρκεια έως και το έτος 2021.

Για την εφαρμογή του νέου ΡΣΑ δεν προβλέπονται ενδιάμεσες προγραμματικές περίοδοι.

Ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας - Αττικής, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων

1.Η ενδυνάμωση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας συναρτάται στρατηγικά με την οικονομική ανάπτυξη. Ο διεθνής ρόλος συναρτάται και ολοκληρώνεται με το ρόλο της Αττικής ως πόλου ενίσχυσης της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας, καθώς και με την προώθηση και βελτίωση δικτυώσεων με τα άλλα αστικά κέντρα και τις όμορες Περιφέρειες.

2.Η έμφαση στις διεθνείς δικτυώσεις επιδιώκεται για την ανάπτυξη κοινών δράσεων και συνεργασιών ως εξής:

α) με τις ευρωπαϊκές μητροπόλεις της Μεσογείου, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των παραδουνάβιων περιοχών,

β) με την Αφρική ως επιχειρηματικού συνδέσμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη Μέση Ανατολή και τις χώρες της Ασίας, καθώς και, από κοινού με τη Θεσσαλονίκη, με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις χώρες του Εύξεινου Πόντου,

γ) με αξιοποίηση της υπερτοπικής προσπελασιμότητας της Περιφέρειας και λειτουργική ένταξή της στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, για την ενίσχυση του ρόλου της ως διεθνούς κόμβου μεταφορών.

3.Ο ρόλος σε εθνικό και διαπεριφερειακό επίπεδο ισχυροποιείται με:

α) Συμπληρωματικότητα των πόλεων Αθήνας και Θεσσαλονίκης και ενίσχυση του διακριτού ρόλου τους ως προς το Μεσογειακό και Νοτιοανατολικό τόξο.

β) Δικτύωση με διεθνείς κυκλοφοριακούς άξονες και τα όμορα περιφερειακά αστικά κέντρα.

γ) Συντονισμό πολιτικών και διαχείρισης με τις όμορες Περιφέρειες για θέματα παραγωγικών δραστηριοτήτων, μεταφορών και περιβάλλοντος, όπως εξειδικεύονται στο Παράρτημα Ι.

4.Η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας-Αττικής και η χωρικά στοχευμένη εξειδίκευση σε σχέση με τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα επιδιώκεται με τους παρακάτω τρόπους:

α) διατήρηση του ρόλου των κέντρων Αθήνας και Πειραιά, ως κέντρων επιτελικών και διοικητικών υπηρεσιών,

β) χωρική αναδιάρθρωση των παραγωγικών κλάδων με κατεύθυνση την ανάπτυξη δυναμικών, υπερεθνικής σημασίας, κλάδων σε στρατηγικούς τομείς,

γ) εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων δραστηριοτήτων, διατήρηση της ισορροπίας της παραγωγικής βάσης και αντιμετώπιση της ανεργίας,

δ) ενίσχυση της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και επιδίωξη οργάνωσης των επιχειρήσεων σε συστάδες ομοειδών ή και συμπληρωματικών (clusters),

ε) αύξηση της ελκυστικότητας της Αθήνας-Αττικής ως τουριστικού προορισμού με διεθνή ακτινοβολία, με:

αα) ενίσχυση της τουριστικής υποδομής, διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, επέκταση της τουριστικής περιόδου και

ββ) δικτύωση των πολιτιστικών πόλων και του φυσικού περιβάλλοντος,

στ) υποστήριξη του χονδρεμπορίου και του διαμετακομιστικού εμπορίου, με προώθηση συνδυασμένων μεταφορών και οργάνωση εμπορευματικών πάρκων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής διαχείρισης (logistics),

ζ) αξιοποίηση και εντατικοποίηση της χρήσης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και άλλων αθλητικών υποδομών,

η) αξιοποίηση αστικών κενών,

θ) ανάπτυξη του κλάδου υγείας, πρόνοιας και περίθαλψης,

ι) έλεγχο της αδόμητης γης, με ταυτόχρονη διαφύλαξη της γεωργικής γης, της βιοποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου.

YMMHTOS KATHARISMOS

Ο Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) ολοκλήρωσε μέσα στον Ιούνιο τον καθαρισμό περισσότερων από 3.000 στρέμματα εύφλεκτης βιομάζας (αποψίλωση ξηρών χόρτων) κατά μήκος 250 χιλιόμετρων δασικών δρόμων και την αποκομιδή άνω των 5.500 κυβικών μέτρων ή τόνων σκουπιδιών και μπαζών, σε όλο το βουνό.

Ειδικότερα ανά Δήμο-μέλος καθαρίστηκαν οι παρακάτω ποσότητες:

Αγία Παρασκευή: 87,00 στρέμματα κατά μήκος 12,30km – Κυβικά σκουπιδιών : 700,00

Παπάγου-Χολαργός 268,00 στρέμματα κατά μήκος 18,60km – Κυβικά σκουπιδιών : 800,00

Καισαριανή: Σύνολο στρεμμάτων : 196,00 κατά μήκος10,40km – Κυβικά σκουπιδιών : 945,00

Βύρωνας: 343,00 στρέμματα κατά μήκος 19,50km – Κυβικά σκουπιδιών : 600,00

Ηλιούπολη: 342,00 στρέμματα κατά μήκος 26,80km – Κυβικά σκουπιδιών : 630,00

Ελληνικό-Αργυρούπολη 358,00 στρέμματα κατά μήκος 17,80km – Κυβικά σκουπιδιών : 560,00

Γλυφάδα: 399,00 στρέμματα κατά μήκος 24,75km – Κυβικά σκουπιδιών : 400,00

Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη 399,00 στρέμματα κατά μήκος 31,00km – Κυβικά σκουπιδιών : 400,00

Κορωπί: 364,00 στρέμματα κατά μήκος 57,40km – Κυβικά σκουπιδιών : 540,00

Παιανία: 251,00 στρέμματα κατά μήκος 32,40km – Κυβικά σκουπιδιών : 92,00

Δάφνη-Υμηττός: 50 στρέμματα σε αστικά πάρκα

ΔΗΛΩΣΗ ΧΑΡΔΑΛΙΑ

Όπως δήλωσε , ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ, Νίκος Χαρδαλιάς, Δήμαρχος Βύρωνα , «οι καθαρισμοί της εύφλεκτης βιομάζας όπως και η αποκομιδή των σκουπιδιών μειώνουν σημαντικά τους κινδύνους ανάφλεξης και πυρκαγιάς. Αποτελούν μια από τις σημαντικότερες εργασίες πρόληψης που πραγματοποιεί κάθε χρόνο ο ΣΠΑΥ, παράλληλα με τις αγορές-συντήρηση των δεξαμενών υδροδότησης και πυροπροστασίας, τη συντήρηση των υδραυλικών συστημάτων, τις αγορές ή συντηρήσεις παρατηρητηρίων, την παροχή εξοπλισμού στις εθελοντικές ομάδες δασοπροστασίας των Δήμων-μελών μας. Οι εργασίες αυτές γίνονται με δασοτεχνικές μελέτες, λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις του Πυροσβεστικού Σώματος και τα αιτήματα των Δήμων-μελών μας»

elliniko anat aer

Υπό διπλή διερεύνηση βάζει η Ευρωπαική Επιτροπή την σύμβαση πώλησης του Ελληνικού, με βάση απάντηση που έδωσε ο Επίτροπος Αλμούνια σε κοινοβουλευτική ερώτηση του ευρωβουλευτή Κρίτων Αρσένη.

Όπως επισημαίνει ο επίτροπος Αλμούνια, «η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα δημοσιεύματα βάσει των οποίων συγκεκριμένη συμφωνία μεταξύ της εταιρείας Lamda Development και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) τελεί υπό την επιφύλαξη ότι το ελληνικό κράτος θα χορηγήσει άδεια λειτουργίας καζίνου σε εκτάσεις που θα ανήκουν στην εταιρεία Lamda Development.»

Επίσης η Επιτροπή τονίζει την άγνοιά της για τους όρους της συμφωνίας, που θα όφειλαν να γνωστοποιηθούν πριν αυτή υπογραφεί: «Η εν λόγω συμφωνία δεν είχε προηγουμένως τεθεί σε γνώση των υπηρεσιών της Επιτροπής, οι οποίες, στο παρόν στάδιο, δεν διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες για να εκτιμήσουν κατά πόσο αυτή θα μπορούσε να συνιστά κρατική ενίσχυση προς την εταιρεία Lamda Development. Απαιτείται, ως εκ τούτου, περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. »

Η απάντηση αυτή ήρθε λίγες ημέρες αφού η Επιτροπή απάντησε σε 2η ερώτηση του Κρίτων Αρσένη επισημαίνοντας την άγνοιά της για τις παράνομες φοροαπαλλαγές που δίνονται από την ελληνική κυβέρνηση στον αγοραστή με την αγορά της περιοχής του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και του Αγίου Κοσμά.

Συγκεκριμένα ο Κρίτων Αρσένης είχε θέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτημα σχετικά με το άρθρο 42 του νόμου 3943/2011, με το οποίο ο αγοραστής απαλλάσσεται από την καταβολή οποιουδήποτε φόρου σχετίζεται με την εκμετάλλευση και ιδιοκτησία της έκτασης που πωλείται.

Επιπλέον, ο ευρωβουλευτής είχε θέσει ζήτημα αδιαφάνειας στις διαδικασίες επιλογής του αγοραστή, αλλαγής των όρων του διαγωνισμού και παραβίασης της ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/18 ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις.

Στην απάντηση του αρμόδιου επιτρόπου Χοακιν Αλμούνια είχε πεισημάνει ότι η Ελλάδα δεν έχει κοινοποιήσει το αναφερόμενο μέτρο φορολογικής απαλλαγής και ότι θα ζητηθεί από την Ελλάδα να παράσχει διευκρινήσεις επί του θέματος, προκειμένου να διερευνηθούν παραβιάσεις της Ευρωπαικής νομοθεσίας.

dania parking prasino
 
Η πρωτεύουσα της Δανίας είναι μια πυκνοκατοικημένη αστική πόλη, που περιμένει επιπλέον 100.000 κατοίκους μέχρι το 2015. Αλλά αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος για όλους, τότε τα πάρκινγκ θα μπορούσαν να έχουν πολλαπλή χρήση...

Όλες οι μεγάλες πόλεις του κόσμου προσελκύουν την πλειοψηφία του πληθυσμού μιας χώρας. Το ίδιο συμβαίνει και με την Κοπεγχάγη, που αποτελεί ένα αστικό κέντρο που περιμένει να αυξηθεί ο πληθυσμός του με επιπλέον 100.000 κατοίκους μέχρι το 2025!

Οι αρχές της πόλης έχουν ήδη έτοιμα τα σχέδια για δύο νέους οικισμούς δίπλα στην Κοπεγχάγη για να υποδεχτούν τους νέους κατοίκους: το Orestad και το Nordhavn.

image (© c)

Στο Nordhavn τώρα αρχίζουν να δημιουργούνται οι κατάλληλες υποδομές και το αρχιτεκτονικό γραφείο Jaja Architects, κέρδισε τον διαγωνισμό για τον σχεδιασμό της νέας «πόλης» και την πολεοδόμησή της για να κατασκευαστούν στα κατάλληλα σημεία πάρκα, πλατείες, χώροι στάθμευσης και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για να μπορέσει η πόλη να υποδεχτεί τους 40.000 κατοίκους που υπολογίζεται ότι θα διαβιώσουν σε αυτή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αρχιτέκτονες του Jaja Architects ακόμα και ένα χώρο στάθμευσης στο Nordhavn τον μεταμόρφωσαν σε πολυχώρο, με γυμναστήριο, κρεμαστούς κήπους και στον υψηλότερο όροφο μια παιδική χαρά!

Η μετακίνηση στους διάφορους ορόφους του κτηρίου θα γίνεται με κυλιόμενες σκάλες. Στη «διαδρομή» έχουν τοποθετηθεί ρολόγια, για να τσεκάρουν οι επισκέπτες την ώρα, αναρριχώμενα φυτά, που θα κάνουν το κτήριο να δείχνει ομορφότερο και όμορφα γραφικά σχέδια, που θα κάνουν ευχάριστη την επίσκεψη των επισκεπτών στο πρωτότυπο γκαράζ.

Οι υπεύθυνοι αρχιτέκτονες δηλώνουν με χιούμορ ότι τα φυτά στο κτήριο θα είναι πολλά, αλλά όχι τόσα που να κρύβουν τον χώρο του πάρκινγκ από τους ενδιαφερόμενους οδηγούς!

pr thema, msn

viosimi astiki anaptyxi

Με το άρθρο αυτό ολοκληρώνεται το αφιέρωμα στα νέα εργαλεία, που μπορούν να αξιοποιήσουν οι δήμοι και προβλέπονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) απευθύνεται, όπως προκύπτει και από τον τίτλο της, σε αστικούς δήμους.

Το πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι δήμοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος είναι ότι και αυτή η πολιτική, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, καλύπτεται ακόμα από μεγάλη ασάφεια και παράλληλα είναι άκρως ανταγωνιστική. Στην περίπτωση μάλιστα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, η προετοιμασία γίνεται ακόμα πιο ασαφής και πολύπλοκη γιατί μπερδεύεται με την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ) και τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ).

Το παρακάτω κείμενο ακολουθεί τη διάρθρωση των προηγούμενων. Στην αρχή γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος, με βάση τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, μετά ακολουθεί μία κριτική από την πλευρά των δήμων και κλείνει υπενθυμίζοντας κάποιες «αναγκαίες» κινήσεις που έχουν εντοπιστεί σε προηγούμενα άρθρα και θα μπορούσαν σήμερα να πραγματοποιήσουν οι δήμοι.

Σε ποιες περιοχές απευθύνεται η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

Για την επιλογή των περιοχών εφαρμογής της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), προκρίθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες περιοχών:

Περιοχές εφαρμογής Ρυθμιστικού Σχεδίου ή περιοχές που έχουν προσδιοριστεί ως περιοχές παρεμβάσεων αστικής ανασυγκρότησης στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή σε Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης, κατά την κείμενη ελληνική νομοθεσία.
Περιοχές που ορίζονται με βάση τα όρια Δημοτικής Ενότητας ή όρια Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή Ρυθμιστικού Σχεδίου και ο πληθυσμός τους ξεπερνά τους 10.000 κατοίκους.
Περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονες προκλήσεις: οικονομικές / περιβαλλοντικές / κλιματικής αλλαγής / δημογραφικές / λειτουργικής οργάνωσης της πόλης.
Περιοχές που περιλαμβάνουν ζώνες αποβιομηχάνισης, που δοκιμάζονται περισσότερο από την οικονομική κρίση με τα συνακόλουθα φαινόμενα αστικής φτώχειας και υψηλών ποσοστών ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού, ή περιοχές αλλαγών χρήσεων γης και αυθαίρετης δόμησης. 
Ποια είναι η σχέση της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ) και τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)

Στις περιοχές αυτές η προσέγγιση της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης θα εφαρμοστεί μέσω του εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ). Για περιοχές μικρότερης κλίμακας (υποβαθμισμένες κεντρικές περιοχές, ζώνες αλλαγών χρήσεων και αστικής διάχυσης, ζώνες άναρχης αστικής δόμησης, θύλακες φτώχειας και συγκέντρωσης ομάδων που εκτίθενται σε υψηλό κίνδυνο διακρίσεων και αποκλεισμού, ζώνες με ιδιαίτερα οξυμένα προβλήματα εκπομπών διοξειδίου άνθρακα και ανάγκη προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή κλπ) η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη δύναται να εφαρμοστεί και στο πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ).

Στόχοι της ΒΑΑ

Ως Στόχοι που αφορούν στην εφαρμογή της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και συνάδουν με τους θεματικούς στόχους του ΕΣΠΑ, ορίζονται κατ’ αρχάς κατά σειρά προτεραιότητας για την τελική επιλογή των προτεινόμενων στρατηγικών από τις Διαχειριστικές Αρχές, οι ακόλουθοι:

  1. βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
  2. προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας·
  3. προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας της εργασίας·
  4. προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων·
  5. προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων·
  6. βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

Η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη είναι δυνατόν, κατά περίπτωση, να επεκτείνεται σε μεγαλύτερο αριθμό Θεματικών Στόχων και Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, που καλύπτουν εκείνους τους τύπους δράσεων που η εκάστοτε στρατηγική τεκμηριωμένα θα υποδεικνύει ως αναγκαίους και κατάλληλους.

Οι προκλήσεις που σχεδιάζεται να αντιμετωπιστούν μέσω της ΒΑΑ

Ως κύριες προκλήσεις για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη εντοπίζονται:

ü   Η ολοκληρωμένη και στοχευμένη αναπτυξιακή παρέμβαση στα αστικά κέντρα με στόχο την αποκατάσταση του οικονομικού τους ιστού και τη λειτουργία τους ως κινητήριες δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή επιρροής τους.

ü   Η αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης των αστικών περιοχών, ιδίως των περιοχών συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων, των υποβαθμισμένων εμπορικών κέντρων των μεγάλων πόλεων (ιδίως στα μητροπολιτικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης) και των εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών / βιοτεχνικών / επαγγελματικών ζωνών.

ü   Η άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, με την αναζωογόνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και την ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών.

ü   Η προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο αστικό περιβάλλον, με αιχμή τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης.

ü   Η αντιστροφή της αστικής διάχυσης μέσω της προώθησης της αρχής της «συμπαγούς πόλης» και παράλληλα, η ένταξη του κεντρικού πυρήνα, της περιαστικής ζώνης, των περιμετρικών περιοχών και της άμεσα επηρεαζόμενης υπαίθρου σε ενιαίες τοπικές στρατηγικές ανάκαμψης, αναβάθμισης και ανάπτυξης.

ü   Η ανάκτηση του δημόσιου χώρου και η ανάπτυξη δομών κοινωνικής οικονομίας και στέγασης με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Πώς θα χρηματοδοτηθούν οι ΒΑΑ

Η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη θα χρηματοδοτηθεί μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) με τη συμπλήρωση πόρων που θα διαθέσουν στις Περιφέρειες, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, η οποία θα εφαρμοστεί κατά κύριο λόγο μέσω ΟΧΕ και εφόσον κριθεί σκόπιμο μέσω ΤΑΠΤΟΚ, αναμένεται να αποδοθούν ενδεικτικά 6% των πόρων των Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Από τους πόρους αυτούς, τουλάχιστον – και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς – το 5% των πόρων του ΕΤΠΑ θα επενδυθεί στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αστικής Ανάπτυξης. Ως γενική κατεύθυνση προκρίνεται η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή του ΕΚΤ, ιδιαίτερα στις περισσότερο ανεπτυγμένες και στις μεταβατικές Περιφέρειες. Ενδεικτικά αναμένεται 8% των πόρων του ΕΚΤ να αποτελέσει τμήμα ολοκληρωμένων δράσεων αστικής ανάπτυξης.

Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες του προγράμματος

Προτεραιότητα δίνεται σε στρατηγικές που προωθούν ολοκληρωμένο μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, σύμφωνα με την αρχή της «συμπαγούς πόλης» και προωθούν την ολοκληρωμένη ένταξη της σε ενιαίο σχεδιασμό (μικτών) χρήσεων γης και μετακινήσεων, την ενεργοποίηση του οικιστικού δυναμικού για παραγωγικές δραστηριότητες ή κατοικία και την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου, τη στοχευμένη καταπολέμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και τις κοινωνικές λειτουργίες και εξυπηρετήσεις. Η αύξηση του αστικού πρασίνου και των ανοιχτών χώρων συγκέντρωσης, η διάσωση του οικιστικού αποθέματος και η αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής στο σχεδιασμό αποτελούν επιπλέον ενδεικτικές δράσεις.

Η ανάπτυξη πράσινων υποδομών (green infrastructure) με την ένταξη περιβαλλοντικών στοιχείων στο αστικό περιβάλλον, καθώς και η προώθηση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συνιστούν επιπρόσθετες σημαντικές επιλογές οικονομικής αστικής ανάπτυξης, ιδίως μέσω της λειτουργίας μικρών -μεσαίων επιχειρήσεων οικολογικής καινοτομίας.

Πως θα γίνει η επιλογή

Η χρηματοδότηση θα γίνει προς ενιαίες Ολοκληρωμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Η επιλογή, έγκριση και χρηματοδότηση των στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης θα γίνει στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας, με κριτήρια που θα αφορούν στην καταλληλότητα της στρατηγικής, στη συμβολή τους στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του Προγράμματος, και στη διαχειριστική επάρκεια, την τεχνική ετοιμότητα και την ικανότητα μόχλευσης πόρων του φορέα.

 Ράλλης Γκέκας

ymittos katharo dasyllio

Ο Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) ολοκλήρωσε μέσα στον Ιούνιο τον καθαρισμό περισσότερων από 3.000 στρέμματα εύφλεκτης βιομάζας (αποψίλωση ξηρών χόρτων) κατά μήκος 250 χιλιόμετρων δασικών  δρόμων και την αποκομιδή άνω των 5.500 κυβικών μέτρων ή τόνων σκουπιδιών και μπαζών, σε όλο το βουνό.

Ειδικότερα ανά Δήμο-μέλος καθαρίστηκαν οι παρακάτω ποσότητες:

•Αγία Παρασκευή:  87,00 στρέμματα κατά μήκος 12,30km  - Κυβικά σκουπιδιών : 700,00

•Παπάγου-Χολαργός 268,00 στρέμματα κατά μήκος 18,60km - Κυβικά σκουπιδιών : 800,00

•Καισαριανή: Σύνολο στρεμμάτων : 196,00 κατά μήκος10,40km - Κυβικά σκουπιδιών : 945,00

•Βύρωνας: 343,00 στρέμματα κατά μήκος 19,50km - Κυβικά σκουπιδιών : 600,00

•Ηλιούπολη: 342,00 στρέμματα κατά μήκος 26,80km - Κυβικά σκουπιδιών : 630,00

•Ελληνικό-Αργυρούπολη 358,00 στρέμματα κατά μήκος 17,80km - Κυβικά σκουπιδιών : 560,00

•Γλυφάδα: 399,00 στρέμματα κατά μήκος 24,75km - Κυβικά σκουπιδιών : 400,00 •Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη 399,00 στρέμματα κατά μήκος 31,00km - Κυβικά σκουπιδιών : 400,00

•Κορωπί: 364,00 στρέμματα κατά μήκος 57,40km - Κυβικά σκουπιδιών : 540,00 •Παιανία: 251,00 στρέμματα κατά μήκος 32,40km - Κυβικά σκουπιδιών : 92,00

•Δάφνη-Υμηττός: 50 στρέμματα σε αστικά πάρκα

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ, Νίκος Χαρδαλιάς, Δήμαρχος Βύρωνα τόνισε ότι

«Οι καθαρισμοί της εύφλεκτης βιομάζας όπως και η αποκομιδή των σκουπιδιών μειώνουν σημαντικά τους κινδύνους ανάφλεξης και πυρκαγιάς. Αποτελούν μια από τις σημαντικότερες εργασίες πρόληψης που πραγματοποιεί κάθε χρόνο ο ΣΠΑΥ, παράλληλα με τις αγορές-συντήρηση των δεξαμενών υδροδότησης και πυροπροστασίας, τη συντήρηση των υδραυλικών συστημάτων, τις αγορές ή συντηρήσεις παρατηρητηρίων,  την παροχή εξοπλισμού στις εθελοντικές ομάδες δασοπροστασίας των Δήμων-μελών μας. Οι εργασίες αυτές γίνονται με δασοτεχνικές μελέτες, λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις του Πυροσβεστικού Σώματος και τα αιτήματα των Δήμων-μελών μας»

Περισσότερα Άρθρα...