Εγκύκλιος για τους υγειονομικούς ελέγχους στα σχολεία - Aναλυτικά

Νεολαια - Εκπαιδευση
Tools

Εγκύκλιο με Aριθ.πρωτ Δ1γ/Γ.Π/οίκ55923 εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας με θέμα: «Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία όλων των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, ημερήσια και νυχτερινά, δημόσια και ιδιωτικά και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς για το σχολικό έτος 2021 – 2022».

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι οι κανόνες υγιεινής πρέπει να τηρούνται σε όλους τους χώρους και να διαπιστώνεται αν πληρούνται οι όροι σχετικά με τον τακτικό αερισμό των αιθουσών, τον επαρκή καθαρισμό όλων των χώρων, των θρανίων, των γραφείων σε καθημερινή βάση κ.λπ.

Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην διασφάλιση της υγιεινής της ύδρευσης και της αποχέτευσης, των εγκαταστάσεων των αποχωρητηρίων καθώς επίσης στον εφοδιασμό τους με χαρτί, σαπούνι, αντισηπτικό διάλυμα και κάδους απορριμμάτων, του κλιματισμού κλπ.

Προσοχή πρέπει να δίνεται και στα κυλικεία των σχολείων, για την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων, όπως και στα προγράμματα διανομής τροφίμων στα σχολεία.

Ο υπεύθυνος φορέας που υλοποιεί το εκάστοτε πρόγραμμα, οφείλει να ενημερώσει το Υπουργείο σχετικά με τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και τους προμηθευτές – παρασκευαστές των γευμάτων. Κρίνεται σκόπιμο, να διεξάγονται Υγειονομικοί έλεγχοι και στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, που λειτουργούν γύρω και σε μικρή απόσταση από τα σχολικά συγκροτήματα.

Ειδικότερα μέτρα πρόληψης & προφύλαξης COVID-19 σε σχέση με την λειτουργία των σχολικών συγκροτημάτων .

Λήψη μέτρων περιορισμού συγχρωτισμού, τήρησης αποστάσεων (π.χ. διαφορετικά διαλείμματα, διαγράμμιση σε χώρους σίτισης – κυλικεία, χώρος διανομής τροφίμων σε προγράμματα σχολικών γευμάτων)

Τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής με έμφαση στην συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών.

Τοποθέτηση αντλίας αλκοολούχου διαλύματος στα σημεία πλύσης των χεριών.

Σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας από εκπαιδευτικούς & μαθητές με μέριμνα για την σχετική εκπαίδευση καθώς και του βοηθητικού προσωπικού και των εργαζομένων σε χώρους σίτισης.

Τακτικός αερισμός αιθουσών (και εφόσον γίνεται χρήση κλιματιστικών μηχανημάτων να εφαρμόζεται η Δ1δ/ΓΠ. οικ. 26635/23-4-2020 εγκύκλιος «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων»).

Καθαριότητα και απολύμανση επιφανειών και χώρων

Ανάρτηση εικονογραφημένων οδηγιών σε κατάλληλα σημεία, ενημέρωση του σχολικού πληθυσμού για τον τρόπο μετάδοσης του ιού.

Τήρηση πρωτοκόλλου ΕΟΔΥ σε περίπτωση κρούσματος.

myota