Πρόσκληση Ορκωμοσίας των νέων μελών των Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου και Αλίμου

ΝΟΤΙΟΙ ΔΗΜΟΙ
Tools

dimarxeio

ΔήμοςΑγ.Δημητρίου

Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου έπειτα από την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, προσκαλεί τους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους για την προβλεπόμενη από το νόμο ορκωμοσία την Κυριακή 31 Αυγούστου 2014 και ώρα 11.00 στο Δημαρχείο στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο 2ο όροφο.

Δήμος Αλίμου

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη της νέας Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 829/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καλείσθε για την προβλεπόμενη από το νόμο (άρθρο 52 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ Α΄87, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») ορκωμοσία σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα “ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ”, την 31/8/2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 μ.μ. ακριβώς.