d.s.voulas

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 15η/2013 Δημόσια Ανοικτή- Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 22η Aπριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010).

2. Λήψη απόφασης επί του με αρ. πρωτ. 5274/1.2.2013 υπηρεσιακού σημειώματος του δικηγόρου κ. Δ. Γιατρά με θέμα “Ανάθεση δικαστικής εκπροσώπησης του Δήμου για την υπόθεση Μ.Ε.Ε.Κ.Β κατά τη δικάσιμοι της 21/11/2013.

3. Eξέταση ενστάσεων κατά της υπ΄ αριθ. 253/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

4. Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ. αρ. πρωτ. 16856/8.4.2013 έγγραφο της εταιρείας Digea που αφορά την εγκατάσταση πιλοτικού τοπικού αναμεταδότη ψηφιακού σήματος σε εγκαταστάσεις του Δήμου μας.

5. Λήψη απόφασης επί του με αρ. πρωτ. 11157/6.3.2013 εγγράφου του Δημάρχου με θέμα: “Αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης χωρίς την έγκριση του ποσού από την Οικονομική Επιτροπή.
Σχετικά: Απόφαση 25/2013 της Οικονομικής Επιτροπής.

6. Καθορισμός τελών για χρήση-κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων & λοιπών κοινόχρηστων χώρων για τεχνικοοικοδομικές εργασίες και β) Καθορισμό προστίμων για μη καθαρισμό οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων.
Σχετικά: Απόφαση 45/2013 της Οικονομικής Επιτροπής.

7. Λήψη απόφασης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ”, αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ Γ.ΜΗΝΙΩΤΗΣ-Π.ΠΑΥΛΟΥ, για χρονικό διάστημα (60) ημέρες (από 8-4-2013 έως 8-6-2013).

8. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της υπηρεσίας “Αναγόμωση Πυροσβεστήρων”.

9. Επιβολές ή μη προστίμων για παράνομη τοποθέτηση ενδεικτικών επιγραφών στην Δημοτική Ενότητα Βούλας.

10. Σύσταση Επιτροπής Δημοπρασιών.

11.Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

12. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 114/2012 προγενέστερης απόφασης του Δ.Σ η οποία αφορά την φύλαξη των πευκόφυτων κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στον Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

13. Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση τμήματος λόφου Αλεξ. Παπαναστασίου (BABOO VILLAGE).

14. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς κατάλογους της Κουρκούλη Αγγελικής τρ. Βεβ. 105/13.2.2013 της Δημοτικής Ενότητας Βούλας.

15. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους του ΠΡΙΦΤΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ τρ. Βεβ. 47/5.2.2009 της Δημοτικής Ενότητας Βούλας.

16. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους του Κουρκούλη Παναγιώτη τρ. βεβ. 105/13-2-2013 της Δημοτικής Ενότητας Βούλας.

17. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους της Κουρκούλη Αγγελικής τρ. βεβ. 106/13.2.2013 της Δημοτικής Ενότητας Βούλας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝ. ΚΙΚΙΛΙΑΣ

BBB SYMBOYLIO

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 9η/2013 Δημόσια Ανοικτή - Τακτική- Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 13η Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:


Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010).

Λήψη απόφασης για την έγκριση της δεύτερης (2) τροποποίησης (αναμόρφωσης) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Οργανισμού Αθλητισμού – Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
Σχετ.: Η με αρ. 120/2012 απόφαση του Ο.Α.Π.Π.Α.

Έγκριση προτάσεων δράσεων και στόχων του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής στα πλαίσια της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης 2012-2014 (Β΄ΦΑΣΗ – Επιχειρησιακός Σχεδιασμός).
Σχετ.: Η με αρ. 14/2013 απόφαση του Ο.Α.Π.Π.Α.

Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του έτους 2012.
Καθορισμός τέλους Λαϊκών Αγορών για οικονομικά έτη 2011, 2012.

Λήψη απόφασης για τις προδιαγραφές και την αισθητική των πάγκων των Λαϊκών Αγορών.
Σχετ.: Η με αρ. 4/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Λήψη απόφασης για την έγκριση κανονισμού για τον προσδιορισμό χώρων λαϊκών αγορών στο Δήμο.
Σχετ.: Η με αρ. 5/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Λήψη απόφασης περί άρσης αναγκαστικής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και επανεπιβολή νέας απαλλοτρίωσης σε τμήμα του Ο.Τ. 251 της Δ.Ε. Βούλας, ως χώρος σχολείου.
Σχετ.: Η με αρ. 6/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ”.

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών (πυρασφάλεια) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (2 μήνες).

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (2 μήνες).

Λήψη απόφασης για την επιστροφή ή μη πρόσθετης εγγυητικής στον ανάδοχο για το έργο “Διάφορες κατασκευές και αναπλάσεις στην περιοχή του Μ. Καβουρίου”.

Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, ως Πρόεδρο του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων έτους 2013 και του αναπληρωτή του, καθώς και τον ορισμό ενός υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου.

Επανασυγκρότηση επιτροπής για την καταλληλότητα και την αναγκαιότητα απόκτησης χώρου για την ανέγερση του 3ου Γυμνασίου – Λυκείου Βούλας.

BBB SYMBOYLIO

Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, όσον αφορά τόσο τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης, όσο και την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης αποφάσισε να μην αυξήσει το 2013 τα ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά να τα διατηρήσει στο ύψος που ίσχυε και το 2012.

Ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, κ. Σπύρος Πανάς, επισημαίνει:«Η απόφαση να διατηρήσουμε στο ίδιο ύψος με την προηγούμενη χρονιά τα ανταποδοτικά τέλη και για το 2013, υπηρετεί τρεις στόχους:

Ο πρώτος στόχος είναι να μην προσθέσουμε «νέα βάρη» στις οικογένειες του Δήμου μας, οι οποίες ήδη βλέπουν να δοκιμάζονται οι αντοχές τους από την κρίση και την γενικότερη αύξηση της φορολογίας.

Ο δεύτερος στόχος είναι να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις του Δήμου και την τοπική μας απασχόληση, απαλλάσσοντάς τις από νέες επιβαρύνσεις, προκειμένου να εξακολουθήσουν να λειτουργούν στο προάστιό μας.

Ο τρίτος στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την οικονομική βιωσιμότητα του Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, αφού τα χρήματα που εισπράττουμε από τα ανταποδοτικά τέλη αποτελούν μια από τις κύριες πηγές εσόδων μας.

Με τα χρήματα αυτά θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που ως Δήμος παρέχουμε, ώστε να μπορούμε να απολαμβάνουμε και στο μέλλον την ποιότητα ζωής που μας αξίζει, ζώντας σε ένα προάστιο που ξεχωρίζει».